شهاب الدین سهروردی

قدوة العارفین و عمدة السالکین
شهاب الدین ابو حفص عمر بن محمد البکری سهروردی
Shahab al Din Abu Hafs Umar Suhrawardi
(۵۴۲ – ۶۳۲ ه.ق. / ۱۱۴۵ – ۱۲۳۴ م.)
(قدس الله سرّه)

گفته است که: « توبه »
اصل جمله مقامات و کلید همه حال هاست و اول مقام سالکان است، و توبه مانند زمین است بنا را، هر کسی که وی را زمین نباشد او را بنا نباشد، همچنین هر آنکس که وی را توبه نباشد، او را هیچ نباشد.

Repentance (Tauba) is the core of all Stations, the key to all states, and the first Station of a seeker. Repentance (Tauba) is like the earth compared to a structure, whoever has no earth, has no structure. Also, whoever has no Repentance, has Nothing

شهاب الدین سهروردی، عوارف المعارف

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *