الف

1 پست

الف

اشاره است به ذات احدیت، یعنی حق تعالی