امام عجلونی

1 پست

امام شافعی

«حبب الی من دنیاکم ثلاث ترک التکلف و عشره الخلق بالتلطف و الاقتداء بطریق اهل التصوف»

از دنیای شما سه چیز را دوست دارم:

ترک نمودن تکلف، و با مردم زندگی کردن با تلطف،

و اقتدا نمودن بر طریق اهل تصوف.