انابت

1 پست

انابت

انابت چیست؟ بازگشتن بهمه از چیز.