حکمت

1 پست

« حکمت »

دیدن چیزی است چنان که آن چیز است