دهشت

1 پست

« دهشت »

در غلبۀ اُنس از خود رها شدن و از خود جدا گشتن است