صحبت

1 پست

سهل بن عبدالله تستری

از سهل پرسیدند که نشان بدبختی چیست؟

گفت: آنست که تو را علم دهد و توفیق عمل ندهد،

و عمل دهد و اخلاص ندهد، که عمل کنی بیکار کنی،

و یافت و صحبت دهد با نیکان و تو را قبول دل ندهد.