عشق

2 پست

نورالدین عبدالرحمان جامی

ماییم به راه عشق پویان همه عمر
وصل تو به جد و جهد جویان همه عمر
یک چشم زدن خیال تو پیش نظر
بهتر که جمال خوب رویان همه عمر

مجدد الف ثانی

عشق و محبت هم مقاصد نیستند،
از برای حصول مقام عبودیت اند.