لغت نامه

19 پست

وارد

هرچه از معانی که بدون کوشش بنده بر قلب می ریزد.

خواطر / خاطر

خطاب و یا واردی که در آن عمل بنده دخالتی ندارد

هواجس

عبارت است از خواطر نفسانی

هوی

میلِ نفس به مقتضیات طبیعت و روی گردانیدن از جهت عُلوّ، به واسطۀ توجه به جانب پست.

الف

اشاره است به ذات احدیت، یعنی حق تعالی

فتوت

بجوانمردی و آزادگی زیستن.

انابت

انابت چیست؟ بازگشتن بهمه از چیز.

رضا

خوشنودی و بسندکاری است

عزم

قطع است از غیر آن، و اعراض قلب از همه چیز الا آن

سماع

بیدار کردن است از خواب،
و جنبانیدن است از آرام

وقت

آن است که جز حق درو نگنجد

دهشت

در غلبۀ اُنس از خود رها شدن و از خود جدا گشتن است

حکمت

دیدن چیزی است چنان که آن چیز است

وجد

آتشی است افروخته میانِ سنگِ اختیار و آهن نیاز