وارد

1 پست

وارد

هرچه از معانی که بدون کوشش بنده بر قلب می ریزد.