عزم

1 پست

« عزم »

قطع است از غیر آن، و اعراض قلب از همه چیز الا آن