اسلایدر

10 پست

« سماع »

بیدار کردن است از خواب،
و جنبانیدن است از آرام

« دهشت »

در غلبۀ اُنس از خود رها شدن و از خود جدا گشتن است

« حکمت »

دیدن چیزی است چنان که آن چیز است

« وجد »

آتشی است افروخته میانِ سنگِ اختیار و آهن نیاز

« اُنس »

آسایش است و آرام به نزدیک دوست