سماع

1 پست

« سماع »

بیدار کردن است از خواب،
و جنبانیدن است از آرام