وجد

1 پست

« وجد »

آتشی است افروخته میانِ سنگِ اختیار و آهن نیاز