امام مستملی البخاری

نورالمُریدین و فضیحة المُدعین
خواجه امام ابو ابراهیم اسماعیل بن محمد مستملی البخاری
Abu Ibrahim Bin Ismail Bin Muhammad Bin Abdullah Al-Mustamli Al-Bukhari 
(م. ۴۳۴ ھ.ق.)
(قدس الله سرّه)

گفته است:

«وهی التی تختص بعلم الاشارة»
این علم خواطر و مشاهدات و مکاشفات اختصاص است به آن که او را علم اشارت خوانند.
و او را از بهر آن به این نام مختص کردند که آنچه او را پدید می آید ممثل و مکیف و محدود نیست تا به تمثیل یا به تکثیف یا به تحدید معلوم آید. پس در سر او چیزی پدید آید که معنی آن پدیدۀ حق باشد نه پدید آمدۀ غیر حق. و این چنان است که هرچه بر زبان عبارت کنند عین عبارت حق نیست معنی عبارت حق است.

مستملی البخاری، شرح التعرف لمذهب التصوف

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *